השדח המישר
המישר קוחמל

:המישרה תא קוחמל דמוע התא

קֹוחְמִל
המישרה םש תא ךורע

.המישרה םש תא הנש

ליצהל

Kama Sutra - םירגוב תוגוזל םניחב ןימה תדמע קחשמ

.ןופלטל וא טלבאטל ןווקמ ןימ תדמע קחשמ

אובמ

"ףלק לכ ,ףלק רחב"...

.' ןכ 'יבצממ רחבי בשחמהש ידכ תע לכב' רחב 'רותפכ לע וצחל זאו םימוקימ תריחבל דחי ודבע ,' אל'ו 'ןכ' םינ

םימוקימ תריחבל דחי ודבע ,' אל'ו 'ןכ' םינצחלה תרזעב בשחמה תא לבקל ידכ תע לכב 'רחב' רותפכ לע ץחל זאו .'ןכ' תודמע ךותמ רחב

הדמע 1 of 100
|< >|
( ) אל ( ) ןכ

םייוכיסה תא הנש ()

התא לע לדוגאה תא םישל לוכי םייוכיסה תא לידגהל רחבית וזה הנומתהש .רחבית וז הנומתש יוכיסה לדג ךכ ,רתוי הובג ךרעהש לככ .ןווחמה תועצמאב


המישר לוהינ

.םיפלקהמ דחא לכל םינוש םייוכיס םע ,םש םע תומישר רפסמ תויהל תולוכי (תונומת תוסיפח) םיקחשמהמ דחא לכל

ׁשָדָח קֹוחְמִל ךֹורֲעַל
קֹולֲחַל
ונלש רתאב רתויב הבוטה היווחה תא לבקתש חיטבהל ידכ תויגועב שמתשמ הז רתא ןיבמ ינא

תופש

תודוא לע

רוזח

א םלוכ המיהדמ הרוצב הז קחשמ ידי לע שדח בוביס תושעל הבהא ןתונ התאשכ הכוזה .ףיכ ןימ ףיכ קחשמ

ה הרטוס המק ,ךלש ןופלטל תנווקמ ןימ תדמע קחשמ איה תימיטניא טנרטניא תייצקילפא רחבו הטימל ןופלטה תא חק .רחא דיינ רישכמ וא ןחלוש הָלֶׁש .תועודי תוינימ תודמע לש העורפה המישרהמ דחי ינשוח םע ךלש םיסחיה תכרעמ תא לבתל םניחב תיסקס רפוס ךרד .םידקמ קחשמ

תוששח וא תולאש םע ל"אוד ונל חלש