💋םיבבוש תוגוזל םינווקמ סקס יקחשמונלש רתאב רתויב הבוטה היווחה תא לבקתש חיטבהל ידכ תויגועב שמתשמ הז רתא ןיבמ ינא

.ךלש ישיאה בשחמה וא טלבאטה ,ןופלטה רובע תשר ימושייםירחא םיקחשמתורבחתההפש heתויגוע / תויטרפ תוינידמ

תופש